Gốm Sứ Bình Thảnh
Address:
Số 42, Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Phone:
0983.25.3366 of 0902.94.8686
Email:
Scroll